Modern skamvrå

Jag rasar allt mer mot dagens moderna sätt att på nytt införa förlegade uppfostringsmetoder. Jag tänker först och främst på ”Time-Out” som bland annat våra nanny-program flitigt förespråkar. Time-outen kan ses som den gamla tidens skamvrå och jag betvivlar starkt på att den fungerar ur ett emotionellt perspektiv för barnet. Det ändrade beteendet hos barnet blir ett resultat av kapitulation för övermakten och inte en mänsklig förståelse för barnets handlingar gentemot sina medmänniskor.

Skiljas från gemenskapen

Time-out innebär att barnet med tvång skiljs från gemenskapen och sin vanliga aktivitet. I ett första steg kan barnet placeras på en stol strax intill de andra, där det får sitta några minuter tills det lugnat ner sig. Om barnet inte sitter still där förs det till ”ett tyst hörn i rummet”, där proceduren upprepas. Och om inte heller det hjälper förs barnet till ett annat rum, där ingenting får finnas som kan uppfattas som minsta belöning. Kravet för att få komma tillbaka till gemenskapen är sedan att barnet varit tyst utan att protestera under en viss given tid, som gärna kontrolleras med äggklocka: en minut för de mindre barnen och tre minuter för de större. Under denna bestraffning ska föräldern och omkring varande personer totalt ignorera barnet även om det med alla sina krafter försöker få kontakt.

Rop på hjälp

Barnet kan skrika, kasta ur saker som finns inom räckvidd från ”skamvrån”, kissa på sig, välja att springa ut och försöka ta på föräldern och upprepade gånger ropa förälderns namn för att få någon respons. Föräldrar uppmanas t ex att vända stolen som barnet ska tvingas sitta på mot en steril vägg men placeras så långt från väggen att barnet inte når den om det försöker sparka. Dörren till timeout-rummet ska hållas stängd, också med våld om barnet försöker komma ut. Något samtal med barnet får inte ske när det sitter på stolen eller befinner sig i isoleringsrummet, hur ledset eller argt barnet än är.

Stark skam

Denna ignorering kan likställas med isolering, utfrysning och inte minst en kraftig skambeläggning. De är samma metoder som förespråkades i lärarhandledningsboken ”uppfostran under skolåldern” från 1901 om än kanske i lite mildare form. Förespråkare för metoderna, både idag och för 100 år sedan, menar att det absolut inte är någon kränkning av barnet. Jag tänker på uttrycket ”att en örfil har inget barn dött av” en åsikt som fanns lång in på 1980-talet och som då inte alls ansågs som kränkande.

Time-out och andra liknande metoder gör att själva orsakerna till barnets beteende tonas ner och barnets rättigheter får ge vika för vuxensamhällets behov av kontroll.

Jag avslutar med ett utdrag ur anti-agalagen som kom 1979 då det gjordes en förändring av föräldrabalken 6:1

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.